சிறப்புத் தொழில் எரிவாயுக்காக

எரிவாயு சிலிண்டர்கள் மற்றும் வால்வுகள்

சிறப்புத் தொழில் எரிவாயுக்காக

முக்கிய பயன்பாடுகள்

ZX சிலிண்டர்கள் மற்றும் வால்வுகளின் முக்கிய பயன்பாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன